Strategisch adviseur cultuur

Opdrachtgever Provincie Flevoland
Locatie Lelystad
Uren 12
Duur opdracht z.s.m. tot einde jaar. Optioneel 2 jaar verlenging
Tarief 80-135
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 17 februari 2021

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) speelt proactief in op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Provincie Flevoland is een ontwikkelingsgerichte provincie in een prachtige groen/blauwe omgeving. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die kwaliteit. Deze opdracht vindt plaats binnen het cluster cultuur & erfgoed. Binnen het team Samenleving is dit  één van de clusters, naast de clusters cultuur en erfgoed, recreatie & toerisme, krachtige samenleving en sport.

Opdracht
Het ontstaan van Flevoland is authentiek en onderscheidend verhaal; Het verhaal van Flevoland. Op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed hebben we met elkaar een waardevolle basis gelegd. Bijvoorbeeld de collectie landschaps­kunst die internationale bekendheid heeft en de manieren waarop we ons nieuwe land en onze identiteit onderzoeken en presenteren, zoals in leerlijnen cultuureducatie, op podia, en in projecten met bewoners. Verder hebben we een programma Erfgoed van de Toekomst. We zorgen door goed beheer en onderhoud dat we in de toekomst kunnen blijven koesteren wat we hebben.

Verdere groei en spreiding van het culturele aanbod is hard nodig om dit in balans te brengen met het nog steeds groeiende aantal inwoners. Juist de vele jongeren in Flevoland willen we meer ruimte bieden om hun culturele talent te ontdekken en ont­wikkelen.

In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Ruimte voor de toekomst’ staat dat Gedeputeerde Staten een nieuwe nota Cultuurbeleid vaststellen. De cultuurnota ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’, maakt de ambities voor kunst en cultuur uit het coalitieakkoord concreet voor de periode 2021-2024. Dit geactualiseerde beleid is inhoudelijk gebaseerd op het nieuwe rijksbeleid, de input van gemeenten en instellingen, de cultuurmonitor, de huidige nota Cultuurbeleid en het Flevoprofiel. Met deze nota lopen we in de pas met de planperiode van de rijksoverheid. Bij de totstandkoming van de nota en de bouwstenen ervan zijn verschillende (culturele) organisaties, Flevolandse gemeenten en Provinciale Staten van Flevoland betrokken.

De werkzaamheden van de strategisch adviseur cultuur betreffen strategische advisering van Gedeputeerde Staten, portefeuillehouder  en het MT van S&B inzake het dossier en het mogelijk  realiseren/implementeren van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot bij Batavialand, en de verdere positionering van Flevoland als culturele regio gericht op fondsenwerving voor de langere termijn. Tevens behoort de strategische advisering van de portefeuillehouder in zijn rol als vice voorzitter van de IPO BAC. De strategische adviseur denkt mee in alle overige zaken binnen het cluster cultuur.

De onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de opdracht:

  • strategische advisering aan de bestuurlijk portefeuillehouder en het management op complexe cultuur dossiers,
  • interne coördinatie van op de dossiers betrokken beleidsmedewerkers en project communicatiemedewerker,
  • voorzitten van vergaderingen, acties uitzetten, voortgang bewaken, verslaglegging en bewaken financiële kaders
  • voorbereiden bestuurlijke overleggen en op (laten) stellen van besluitvormingsdocumenten,
  • op directieniveau aanspreekpunt voor betrokken partners,
  • aanspreekpunt bij calamiteiten en crisis,
  • gevolgen van actuele ontwikkelingen vertalen noodzakelijke acties binnen de verschillende deelprojecten,
  • signaleren van knelpunten en doen van voorstellen op te heffen

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden plaats thuis, of op het provinciehuis te Lelystad;
2. Uurtarief maximaal € 135,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk;
3. Werkdagen zijn (afhankelijk van de Coronamaatregelen) in elk geval de maandag. De overige dagen in overleg;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur cultuur bij (complexe) projecten bij de overheid in de afgelopen 5 jaar (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 – 2 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 2 – 5 jaar aantoonbare werkervaring (25 punten);
d. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving bij de overheid in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
a. Minder dan 2 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 2 – 7 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. Meer dan 7 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
7. Aantoonbare netwerk en kennis van de culturele sector (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met genoemde werkzaamheden (0 punten)
b. Aantoonbaar netwerk en  kennis op lokaal niveau (15 punten);
c. Aantoonbare netwerk en kennis op lokaal/regionaal niveau (25 punten);
d. Aantoonbare netwerk en kennis op lokaal/regionaal/landelijk (35 punten);

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring