Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Specialist Jeugd en Veiligheid

Opdrachtgever Gemeente Breda
Locatie Breda
Uren 36
Duur opdracht 20-9 tot 1-2-21
Schaal 9-10
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 6 september 2021

Omschrijving

In de keten Jeugd wordt met energie gewerkt aan een kind- en gezinsvriendelijke omgeving voor de inwoners van Breda die ruimte biedt voor ontplooiing van kinderen én extra aandacht schenkt aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Daarbij is het goed om te weten dat we binnen de keten Jeugd vaak breder kijken. We voelen ons verantwoordelijk om ondersteuning te bieden in de levensfase die van -9 maanden t/m 27 jaar loopt. We willen zorgen dat de jeugdige voldoende zijn of haar aanwezige talenten en mogelijkheden kan ontplooien om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij als geheel.

Gelukkig gaat dat opgroeiproces bij heel veel kinderen, jongeren en hun opvoeders gewoon goed. Als gemeente dragen we daar graag aan bij met een uitgebreid palet aan basisvoorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Daar waar het (even) niet goed gaat, waar kinderen kwetsbaar of onveilig zijn, wanneer een kind niet vanzelfsprekend gebruik kan maken van kansen die onze samenleving biedt of waar basisvoorzieningen niet toereikend zijn, zijn we er ook. We zorgen dan voor passende hulp die inzetten op een zo snel mogelijk herstel van het gewone leven. Voor kinderen en hun opvoeders. Preventieactiviteiten en lichte begeleiding worden verzorgd door onze maatschappelijke partners (in o.a. het CJG). Is er meer of specialistischer hulp nodig, dan helpen de professionals van Team Regisseurs kinderen en ouders om hun weg te vinden.

Soms heeft de vrijwillige hulp geen effect en is de veiligheid van een kind in het geding. Of ouders of het kind accepteren niet de hulp die volgens een instelling voor jeugdhulp wel nodig is. Dan grijpt de overheid in. Naast de Raad voor de Kinderbescherming, kunnen gemeente, jeugdhulpaanbieder(s), Veilig Thuis of Gecertificeerde Instelling betrokken zijn bij herstel van een voor het kind en ouders veilige opvoedsituatie.

Voor dit specifieke domein (veiligheid) zijn we, in verband met zwangerschapsverlof van een collega, op zoek naar een beleidsadviseur die taken over kan nemen.

Als beleidsadviseur werk je niet alleen lokaal (eigen toegang), maar veelal ook in een regionale (o.a. jeugdhulpregio West-Brabant Oost)) en bovenregionale context.

Je werkt als beleidsadviseur aan veel verschillende dingen. In verband met deze tijdelijke opdracht zijn er twee onderwerpen/projecten die je bijzondere aandacht hebben tijdens de periode van vervanging:

 1. Jeugdbescherming: Het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners die in eerste instantie gericht zijn op de korte termijn (borgen werkwijze bij opschalen naar VTO bijvoorbeeld), maar in het licht van de ontwikkelingen op de lange termijn (toekomstscenario kind- en gezinsbescherming).
 2. Crisisinterventies: Begeleiden en aansturen van de benodigde acties nav bestuurlijke besluitvorming inzake de inrichting van crisisinterventies per 1 januari 2022.

Deze twee onderwerpen hebben prioriteit. Daar waar nog ruimte is, kunnen in overleg enkele taken uit de veiligheidsketen worden opgepakt.

Breda werkt met Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout samen binnen de jeugdhulpregio West-Brabant Oost. Gemeenten hebben met elkaar afspraken gemaakt over onder andere de inkoop van jeugdhulp en dienstverlening door gecertificeerde instellingen, contractmanagement en het voeren van een gezamenlijke administratie. Ook beleidsmatig wordt er samengewerkt tussen gemeenten.

Samenwerken is dus enorm belangrijk. Regionaal, maar ook gewoon in je eigen keten en je eigen team. Er wordt van je verwacht dat je samen met je collega’s invulling geeft aan de doelstellingen uit het lokale uitvoeringsplan jeugd en daarbij breder kijkt dan alleen je eigen taakveld.

Team Beleid en Projecten Jeugd bestaat uit een aantal beleidsadviseurs met ieder een eigen aandachtsveld. In verband met zwangerschapsverlof van een van de collega’s zijn we op zoek naar een collega die in ieder geval inhoudelijke kennis van het domein veiligheid jeugd (kinderbescherming en jeugdreclassering/jeugdstrafrecht) heeft en daarnaast ook kennis heeft van het brede jeugddomein. Het betreft een functie op Hbo-/WO-niveau.

Verder zijn onderstaande kennis en vaardigheden relevant.

 • Brede theoretische kennis van en inzicht in (de ontwikkelingen op) het vakgebied en het algemene terrein van de jeugdhulp;
 • Kennis van het aandachtsgebied jeugd en veiligheid, gemeentelijk beleid en uitvoeringsregels.
 • Kennis van wet- en regelgeving.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van gemeenten en zijn externe partners voor wat betreft de uitvoering van de Jeugdwet.
 • Vaardigheid in het integraal adviseren over beleidsaangelegenheden.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een functioneel netwerk intern, lokaal, regionaal en bovenregionaal.
 • Coördineren en bewaken van uitvoering van beleid, stelt prioriteiten en zorgt voor in- en externe afstemming.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Eisen

 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een pedagogische, sociale, bestuurskundige of juridische richting
 • minimaal 3 jaar ervaring in een beleids-/adviesfunctie of als projectmanager.
 • kennis van de Jeugdwet en minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van jeugd

Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een zzp’er. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl