(GESLOTEN) Regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid

Opdrachtgever Gemeente Venlo
Locatie Venlo
Uren 32
Duur opdracht vanaf 1 maart voor 1 jaar
Tarief 80-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 27 januari 2021

Omschrijving

Voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs – onderdeel: (digi)Taalvaardigheden Volwassenen, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) ambities en voorwaarden vastleggen in een (concept-)overeenkomst. De 35 arbeidsmarktregio’s (waaronder Noord-Limburg, waarvan Venlo de centrum-gemeente is) hebben een bedrag beschikbaar gekregen om die ambities waar te maken in de komende jaren én om aan de nadere voorwaarden te voldoen.

Het heeft onder andere betrekking op de volgende thema’s:

  • Doelgroep analyse op basis van CBS-gegevens;
  • Certificering van (digi)Taalhuizen;
  • Eisen aan monitoring, van in ieder geval WEB-gefinancierde trajecten (en effecten);
  • Kwaliteitsborging (ook weer: in ieder geval WEB-gefinancierde activiteiten);
  • Meer integraal (VVE-kinderen en ouders);
  • Samenhang in Sociaal Domein;
  • Hoger bereik van Nederlandstaligen.

Kern van de opgave is een ambitieuze aanpak van de laaggeletterdheid, ingestoken op de schaalgrootte van arbeidsmarktregio’s. Voor deze opdracht ten behoeve van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg zoeken we, vanuit onze verantwoordelijkheid als centrumgemeente, een regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid.

Dit is je opdracht

Als regionaal Kwartiermaker en Projectleider/adviseur Aanpak Laaggeletterdheid ga je samen met gemeenten en partners een planmatige opzet voor de regionale ambities op en de aanpak van laaggeletterdheid realiseren. Hierbij verken je de consequenties van de invulling van de ambities en hou je rekening met het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Dit betekent concreet onder andere:

  • Je maakt een kwalitatieve en kwantitatieve regionale analyse over laaggeletterdheid, het huidige (lokale en regionale) aanbod aanpak laaggeletterdheid alsmede van beleidsplannen op dat vlak.
  • Je gebruikt onder andere die analyses als input naar een regionaal beleidsprogramma met regionaal draagvlak voor de aanpak.
  • Daartoe ga je in iedere gemeente vragen en kansen ophalen, aanjagen en ontwikkelen. Dit doe je in overleg met de regionaal samenwerkende beleidsadviseurs.
  • Je gaat voor 1 mei 2021 een houtskoolschets voor dit regionaal programma opleveren, opdat dit als input richting begrotingsvoorbereiding 2021 bij de verschillende gemeenten kan worden meegenomen.
  • Je gaat zorgdragen voor het gezamenlijk formuleren van regionale ambities, alsmede de mogelijke financiering daarvan (al dan niet extern).
  • Je gaat deze ambities – en indachtig nieuwe wet- en regelgeving op dit vlak – vertalen naar een in 2021 in besluitvorming te nemen definitief meerjarig (doorkijk naar 2024) regionaal beleidsprogramma en aansluitend concreet implementatieplan.
  • Na de besluitvorming lever je een bijdrage aan de implementatie.
  • Je gaat een regionaal uitvoeringsprogramma opstellen, waarbij gewerkt wordt met diverse scenario’s, zodat financiering op het ambitieniveau kan worden aangepast èn andersom.
  • Je faciliteert doorvertaling/verankering van het regionale beleidsprogramma in lokale beleidsplannen, en verleent daartoe waar nodig ondersteuning aan lokale actoren.

Het regionale beleidsprogramma moet tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het plan van aanpak is gericht op verbetering, kennisdeling en het ontwikkelen van een regio die op dit thema meer van elkaar leert
  • het op te stellen plan moet rekening houden met de lange termijn en daarom vooral gericht zijn op preventie van laaggeletterdheid
  • in het plan is aandacht voor veel samenwerking met andere partijen
  • legt de verbinding met de uitgangspunten uit de regiovisie en de in voorbereiding zijnde regionale arbeidsmarktvisie
  • in het plan is aandacht voor de relatie met andere regionale thema’s
  • het plan leidt tot efficiënte en effectieve inzet van lokale en regionale (verbindings)middelen

Kandidaatomschrijving

Als regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid, ben jij de opdrachtnemer op de opdracht voor de ontwikkeling naar en implementatie- en uitvoeringsbegeleiding van de regionale ambitie inzake de regionale aanpak van Laaggeletterdheid.

Jij bent een ervaren projectleider en adviseur en bent van nature gericht op samenwerken en verbinden. Je zoekt actief de verbinding met jouw klanten en collega’s. Vanzelfsprekend heb jij gevoel voor menselijke, organisatorische en bestuurlijke verhoudingen en ben jij een stevige gesprekspartner op diverse niveaus. Als kwartiermaker, projectleider en adviseur neem je initiatief, denk je in oplossingen neem je weloverwogen beslissingen en werk je doel, – en resultaatgericht.

Dit vragen we van je

  • Je hebt een hbo+ werk en denkniveau;
  • je hebt minimaal 3 jaar ervaring als adviseur in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving;
  • je hebt kennis van en ervaring met de problematiek en aanpak van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden van volwassenen;
  • je bent een denkende doener, die inzichten en innovatie kan vertalen naar beleid en uitvoeringspraktijk;
  • je hebt daarbij overtuigingskracht en informeel gezag, persoonlijk leiderschap. Je bent in staat processen tot resultaat te brengen;
  • je bent communicatief sterk en hebt een verbindende persoonlijkheid;
  • je werkt oplossingsgericht, zoekt kansen en mogelijkheden, blijft kritisch en benoemd vraagstukken;
  • je hebt lef, bent flexibel en doet wat nodig is.

Gesprekken ingepland op 5 februari.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl