Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Opdrachtgever Gemeente Veenendaal
Locatie Veenendaal
Uren 24
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Tarief 65-75
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 12 februari 2021

Organisatie
De gemeente Veenendaal is een ambitieuze en ondernemende gemeente binnen de regio Foodvalley. Het vergroten van werkgelegenheid en terugdringen van werkloosheid zijn speerpunten binnen het gemeentelijk beleid van Veenendaal. Het stimuleren van participatie en het hebben van werk zijn belangrijke randvoorwaarden om dit beleid te realiseren. Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs, medeoverheden en betrokken medewerkers werken we dagelijks aan het realiseren van onze ambities. Voor de gemeenten Rhenen en Renswoude voeren we de Participatiewet uit. In de regio Foodvalley wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Je komt te werken in het team Beleid en Relaties, dat zich richt op de brede thema’s Economie en Werk. We werken daarbij in verschillende clusters. Binnen dit team zet je je samen met 17 collega’s in op het versterken van de participatie, werkvoorziening en werkgelegenheid in de gemeente Veenendaal en de Regio Foodvalley. Je bent onderdeel van een ambitieus en enthousiast team waarbij onze werkzaamheden zich kenmerken zich door een grote afwisseling, veel contacten en een grote mate van zelfstandigheid, taakvolwassenheid, werkplezier en ambitie. We verwachten van jou dat je hier een goede bijdrage aan levert.

Opdracht
Het jaar 2021 staat in het teken van ervaring opdoen met vroegsignalering in het kader van de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en het vinden van de beste methode van Vroeg-eropaf in Veenendaal. We willen dit als project opstarten en de ervaringen die we opdoen en evalueren vormen de basis voor de structurele inbedding in 2022. De keuze hiervoor is omdat we de vraag willen beantwoorden waar de activiteiten van vroegsignalering het beste kunnen worden belegd. Onderdeel hiervan is hoe we het beste kunnen aansluiten bij de inwoner en dit zo effectief mogelijk kunnen doen. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn we volop in beweging met de herinrichting schuldhulpverlening – de inrichting van het Budgetloket – en met het positioneren van maatschappelijk werk. Vroegsignalering vraagt om een combinatie van competenties zoals bemoeizorg, communicatietechnieken en kennis van financiën, om de ernst van de situatie goed te kunnen beoordelen en passend door te verwijzen. We willen in 2021 goed voorbereid kunnen starten met het actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden om zo verergering van financiële problematiek te voorkomen. De coronacrisis in combinatie met de hoge drempel die mensen over het algemeen ervaren om over financiële problematiek te praten, maakt het des te relevanter om aan de slag te gaan.

We kiezen voor een projectvorm waarbij een projectleider:

  • Zorgdraagt voor de Implementatie van het plan van aanpak Vroegsignalering w.o. ondertekening van convenanten en aansluiting van de partners;
  • Verbinding legt met signaalpartners en onderhoudt;
  • Verbinding legt met andere maatschappelijke partners uit de sociale basis;
  • Zelf vroeg signalering uitvoert (werkprocessen bedenken en uitvoert) en dus inwoners belt of op huisbezoek gaat, al dan niet in combinatie met een collega van het Budgetloket, maatschappelijk  werk of woningbouwcorporatie;
  • Resultaten en bevindingen rapporteert als input voor de evaluatie van vroeg signalering en voorstel voor structurele borging.

Deze persoon kan en vindt het leuk om te ‘pionieren’ binnen de kaders van de wet en de uitgangspunten zoals hieronder zijn weergegeven. Op basis van de praktijkervaring met inwoners en partijen, kunnen we op basis van de eerste bevindingen halverwege 2021 al een eerste keuze maken voor wat betreft het structurele vervolg en dit opnemen in de begroting voor 2022.

De uitgangspunten zijn als volgt: Integrale benadering: In het Integrale Beleidskader Sociaal Domein is een van de uitgangspunten dat we een zo uniform mogelijke werkwijze hanteren richting inwoners. Gebruik maken van al opgedane kennis: Vanuit wijkbeheer is bijvoorbeeld ervaring opgedaan met de verschillende communicatiestijlen op basis van de dominante leefstijlgroepen in bepaalde wijken. We willen deze kennis integreren in de werkwijze en benadering. Adaptief: we leren door te doen en ontwikkelen de variant die past bij de Veenendaalse situatie.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie als projectleider binnen het sociaal domein;
2.Aantoonbare Kennis van de Wgs (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening);
3. Aantoonbare kennis en ervaring met het sociaal domein en maatschappelijk werk;
4. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van implementatieplannen;
5. Uurtarief maximaal €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk verkeer;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met maatschappelijk werk (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met schuldhulpverlening    (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met  de implementatie van beleidstrajecten (30 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl