Projectleider veiligheidsteams

Opdrachtgever Gemeente Roosendaal
Locatie Roosendaal
Uren 16
Duur opdracht 4-2-19 tot 1-2-20
Uurtarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 januari 2019

Omschrijving

Voor de begeleiding van het project veiligheidsteams zijn we als regio West Brabant West op zoek naar een
Projectleider veiligheidsteams
voor gemiddeld 16 uur per week voor de duur van één jaar

Waar gaat het om ?
De regio West-Brabant West werkt aan de transformatie van de jeugdzorg. Hiervoor heeft ze het uitgangspunten, om goede jeugdhulp binnen budget te leveren. Belangrijk onderdeel van goede jeugdhulp is een op hoog niveau ingerichte veiligheidsketen. Hiervoor is een programma ingericht om de visie “ Zicht op veiligheid” verder uit te werken .

Het einddoel van het programma kan als volgt worden samengevat:

 • Er is een betere samenwerking tussen de veiligheidspartners (Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, partners binnen de crisiszorg) en de lokale toegang.
 • Er is een (nieuw) gezamenlijk werkproces ontwikkeld om jeugdigen beter te beschermen.
 • Er is op een goede manier vorm gegeven aan een soepele op- en afschaling naar en van het gedwongen kader.
 • Doorlooptijden in de veiligheidsketen worden tot een vastgesteld minimum teruggebracht.
 • Casusregisseurs van de gecertificeerde instelling en de Jeugdprofessionals van de negen gemeenten werken samen om dwangmaatregelen te voorkomen en te verkorten, en worden hiertoe gefaciliteerd door hun organisaties.
 • Veiligheidspartners omarmen de visie Zicht op Veiligheid van WBW en dragen dit uit in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Buurregio’s met wie wij veiligheidspartners delen en landelijke spelers worden meegenomen in de stappen die vanuit West-Brabant West worden gezet.
  Onderdeel van het programma veiligheid  is het deelprogramma “ Jeugdigen beter beschermen” . Het project veiligheidsteams draagt bij aan het realiseren van onze visie en strategie op jeugdzorg en veiligheid. Hiertoe is een projectplan “ veiligheidsteams jeugd”  opgesteld. Hoofddoel in het project is :

We willen in de komende twee jaar een hernieuwde samenwerking tussen de veiligheidspartners realiseren, waarbij een gelopen  pilot  in de Jaren 2017-2018 als basis geldt. Het project heeft als doel efficiënte (voor de jeugdige) en effectieve (verkorte doorlooptijd) samenwerking tussen de veiligheidspartners te borgen.

Wat moet je doen?
Je bent  verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het projectplan veiligheidsteams jeugd. Als projectleider  ben je  de  schakel tussen de uitvoerende teams, de veiligheidspartners en de gemeenten in de regio. Je maakt op basis van de visie en  de resultaten van de pilot uit 2017 en 2018 een uitvoeringsplan om de  genoemde resultaten in het projectplan te halen. De projectleider moet er op toezien dat de werkwijze binnen één jaar geborgd is als reguliere werkwijze.  De projectleider werkt hieraan in nauwe samenwerking met de programmamanager veiligheid. De projectleider legt verantwoording af aan de programmamanager over de realisatie van het projectplan.

De aansturing van de projectleider richt zich op de volgende zaken:

 1. Het gezamenlijk met de teams opstellen van onderbouwde resultaten.
 2. Bewaken dat de teams deze resultaten realiseren door het opstellen van een monitor op de resultaten.
 3. Sturen op borging van het project als nieuwe structurele werkwijze.
 4. Stimuleren en bewaken van de betrokkenheid van de veiligheidspartners.
 5. Ondersteuning van de veiligheidsteams en zorgt voor afstemming tussen de drie teams onderling.
 6. Motiveren en enthousiasmeren van de leden van de veiligheidsteams. Stimuleren van gedragsverandering en vernieuwing van de werkprocessen waar nodig.
 7. Organiseren en bewaken van het ontwikkelbudget (inzet teamleden lokale toegang) – budgetbeheerder
 8. Signalerende functie voor planning en verloop van het project met verantwoording aan de programmamanager veiligheid en het beleidsteam jeugd WBW

Wie zoeken we?
Als projectleider stuur en coördineer je de veiligheidsteams. Je monitort resultaten, houdt de voortgang van het project in de gaten en communiceert dit tijdig. Je kunt als geen ander goed het overzicht behouden en je bent in staat indien nodig te escaleren. Door je overtuigingskracht krijg je de teamleden, stakeholders en de gemeenten mee.

 • Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit en hebt oog voor de (specifieke) behoeften en belangen van gemeenten en betrokken externe organisaties.
 • Je bent in staat om een verbindende rol te vervullen tussen de verschillende partijen en organisaties in de regio (zowel op bestuurlijk, beleids- als uitvoerend niveau). Je neemt daartoe initiatieven en kent verschillende stijlen van beïnvloeden.
 • Je bent in staat om verandering aan te jagen en betrokkenen te stimuleren om stappen te zetten en waar nodig doorbraken te forceren
 • Je beschikt over ervaring met implementatie van projecten waarbij een groot aantal stakeholders zijn betrokken en kijkt terug op behaalde successen.
 • Flexibiliteit in stijl van communiceren en aansturen van een projectorganisatie zijn je eigen.
 • Tevens ook resultaatgericht en behouden van overzicht op totale proces
 • Je hebt affiniteit met het sociaal domein, de jeugdwet, specifiek jeugdhulp en veiligheid en het gedwongen kader
 • Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
 • Aanvullende kennis of beschikbaarheid hiervan in eigen netwerk op gebied van het jeugdstelsel West-Brabant West, ICT, Juridisch, Sociaal domein en overheidservaring is een pre

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring