Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider structurele uitbreiding Maatschappelijke Opvang Noord-Limburg / Venlo

Opdrachtgever Gemeente Venlo
Locatie Venlo
Uren 20
Duur opdracht 15-4 tot 15-9
Tarief 75-100
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 15 maart 2021

Omschrijving

De gemeente Venlo is op zoek naar een projectleider voor het uitvoeren van een verkenning naar de structurele uitbreiding van de maatschappelijke opvang in Noord-Limburg / Venlo.

Het college van Venlo heeft een opdracht vastgesteld. De volgende stap is nu de vertaling van die opdracht in een Plan van Aanpak. Het eindproduct is een collegevoorstel voor de uitbreiding van de maatschappelijke opvang in Noord Limburg.

In de regio Noord- en Midden-Limburg zijn voor de opvang van daklozen afspraken gemaakt, afhankelijk van de doelgroep, met verschillende organisaties. In 2018 is in Noord-Limburg een gestart gemaakt met het anders inrichten van de maatschappelijke opvang. Mensen die voorheen opgevangen werden bij de dag- en nachtopvang krijgen nu een trajectbed aangeboden in een reguliere woning in de wijk. Voor mensen die nog niet in staat zijn een traject aan te gaan zijn bedden met toezicht ( 24/7) beschikbaar. De voormalige dag- en nachtopvang is per 1 juli 2018 gesloten.

Het afgelopen jaar werd de regio Noord- en Midden-Limburg en met name Venlo geconfronteerd met een toenemende vraag aan capaciteit voor maatschappelijke opvang. Hieraan liggen de volgende zaken ten grondslag:

 • Een groeiende instroom: steeds meer mensen doen een beroep op maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld als gevolg van oplopende schuldenproblematiek;
 • Een langere gemiddelde verblijfstijd in maatschappelijke opvang: een deel van de instroom in de maatschappelijke opvang heeft zeer complexe problematiek waardoor een langer verblijf nodig is om duurzame uitstroom te kunnen realiseren;
 • Knelpunten in de beschikbaarheid van geschikte woningen (uitstroom): er zijn bij de woningcorporaties te weinig woningen beschikbaar en de concurrentie op de beschikbare betaalbare woonruimte op de particuliere markt is groot (bijvoorbeeld arbeidsmigranten).

Uit een analyse van de wachtlijst blijkt dat met name het aantal bedden met toezicht (24-uurs opvang) gewenst is.

Met de uitvoering van het project zal uiteindelijk het volgende effect worden gerealiseerd:

De gemeente Venlo beschikt structureel over voldoende capaciteit op het gebied van maatschappelijke opvang om haar wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden adequaat te kunnen waarmaken.

Om dit effect te kunnen realiseren zal een integraal plan van aanpak worden opgesteld waarin in ieder geval de volgende hoofdactiviteiten worden uitgewerkt:

 • Het uitvoeren van een analyse/onderbouwde inschatting van de toekomstige capaciteit die noodzakelijk is om als gemeente Venlo adequaat (mede)invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die in de Wmo 2015 is gedefinieerd in het kader van maatschappelijke opvang;
 • Bij een geconstateerde discrepantie tussen de noodzakelijke en beschikbare capaciteit nagaan of er andere voorzieningen zijn waarvoor de gemeente Venlo een wettelijke verantwoordelijkheid heeft en waarmee synergie zou kunnen worden behaald;
 • Het realiseren van een structurele oplossing voor de uitvoering van de winteropvang;
 • Het vertalen van de noodzakelijke uitbreiding naar een functioneel programma van eisen;
 • Het vertalen van het functionele programma van eisen in een technisch programma van eisen (de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de bepaalde noodzakelijke capaciteit);
 • Het uitwerken van een communicatieplan, in samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente Venlo, gericht op het creëren van draagvlak en het betrekken van de omgeving;
  Het uitvoeren van een locatieonderzoek op basis van het technische programma van eisen;
 • De resultaten van een onderzoek naar de omvang, de vertaling naar functionele en technische eisen van de maatschappelijke opvang, locatieonderzoek en investerings- en exploitatieopzet;

Plan van aanpak voor de tweede fase (realisatie) van het project dat afhankelijk is van de resultaten van de eerste fase.

 • Integrale aanpak (het betrekken van alle relevante teams binnen gemeente Venlo)
 • Het financieel vertalen van het realiseren van het technische programma van eisen en de mogelijke locaties in een investerings- en exploitatieopzet. Hierbij dienen nadrukkelijk de eventuele mogelijkheden van subsidies en mede-investeringen inzichtelijk te worden gemaakt. In dit kader zou ook de optie kunnen worden nagegaan of maatschappelijke partners geïnteresseerd zijn om een fysieke maatschappelijke opvang te realiseren;
 • Het opstellen van een afwegingskader voor het objectief kunnen toetsen van potentiele locaties en het kunnen maken van een keuze (inclusief eventuele consequenties, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van bestaande bestemmingsplannen);
 • Het opstellen van een onderbouwd advies voor het realiseren van het technische programma van eisen (maatschappelijke opvang) op een geschikte locatie inclusief een voorstel waarop de investeringen kunnen worden gedaan en de exploitatie duurzaam financieel is geborgd (dekkingsvoorstel).

Kandidaatomschrijving

De gemeente Venlo zoekt een ervaren projectleider, die bekend is met de inhoudelijke opgave. Een Projectleider die zowel ervaring heeft binnen het maatschappelijk domein evenals het fysieke domein.

Kerncompetenties die bij deze functie horen zijn resultaatgerichtheid, communicatief, omgevingsbewustzijn, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, overtuigings- en overbruggingskracht en creativiteit. Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau. Kennis en ervaring met soortgelijke complexe projecten is een vereiste.

Interviewplanning

Gemeente Venlo nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 29 maart 2021 in de middag.

Eisen

 • tenminste 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Projectleider in zowel maatschappelijke als fysieke projecten
 • werkervaring met complexe gemeentelijke besluitvormingstrajecten.
 • ervaring met integrale projecten waarvoor domeinoverstijgende afstemming nodig is.
 • HBO niveau
 • Eigen motivatie.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl