(GESLOTEN) Projectleider Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen regio Lekstroom 2021

Opdrachtgever Gemeente Houten
Locatie Houten
Uren 24
Duur opdracht zsm tot einde jaar
Tarief 90-125
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 8 januari 2021

Organisatie
Lekstroom: samenwerking in het sociaal domein.

Vanaf 2013 werken de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vijfheerenlanden samen in het sociaal domein. Deze vijf gemeenten vormen samen de Lekstroom regio. In de Lekstroom is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld met daarin de opgaven waaraan de vijf gemeenten de komende jaren samenwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor transformatieopgaven met betrekking tot Wonen en Zorg, Wmo, Doelgroepenvervoer, Jeugd, Passend Onderwijs en Werk. Daarnaast hebben de vijf gemeenten een gezamenlijke regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten.

Eén van de belangrijke opgaven op de samenwerkingsagenda Lekstroom is de doorcentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Voor het begeleiden en aanjagen van dit uitdagende traject zijn wij per 18 januari 2021 op zoek naar een ervaren projectleider.

De projectleider stuurt een regionale werkgroep aan van beleidsadviseurs van de Lekstroomgemeenten en valt onder het gedeeld opdrachtgeverschap van de gemeentesecretaris Nieuwegein en de programmamanager Transformatie sociaal domein Lekstroom. Bestuurlijk opdrachtgever is een wethouder uit een van de vijf Lekstroomgemeenten. Over de voortgang in het traject MO/BW wordt met regelmaat gerapporteerd aan het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom, het regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg.

De projectleider maakt tevens deel uit van de relevante bovenregionale overlegstructuren en ondersteunt de regiowethouder in de bovenregionale bestuurlijke overleggen.

Lekstroom opgave 2021 e.v.

In 2018 ging de Lekstroom van start met een regionale projectgroep om vorm en invulling te geven aan de veranderingsopgaven die voortvloeien uit het U16 plan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In dat jaar werd vervolgens een samenwerkingsagenda opgesteld als leidraad voor de voorbereiding van de lokale en regionale plannen. Nieuwe coalities en overlegvormen werden gecreëerd voor de realisatie van de opgaven die hieruit voortvloeien voor de Lekstroom: met wethouders en ambtenaren Wonen & Wmo, corporaties, cliënt(organisaties)/ ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders. Op lokaal niveau zijn in 2019 met ZonMW-middelen projecten ingericht om te komen tot samenwerking tussen gebiedsteams GGZ, Sociale teams en 1e lijn gezondheidszorg.

Opdracht

Halverwege 2020 werd het Lekstroom plan Op weg naar een Beschermd Thuis door de colleges vastgesteld. De belangrijkste opdracht voor de projectleider BW/MO is om in 2021 – in samenspraak en samenwerking met de Lekstroom gemeenten, centrumgemeente Utrecht en de U 16 gemeenten en lokale, regionale en bovenregionale stakeholders- uitvoering te geven aan dit regioplan. Daarnaast is recentelijk een impactanalyse m.b.t. de doorcentralisatie MO/BW voor de Lekstroom uitgevoerd. Op basis van deze impactanalyse worden momenteel de risico’s en kansen in beeld gebracht die de doordecentralisatie met zich meebrengt. Op basis daarvan wordt vervolgens aan het eind van dit jaar/begin volgend jaar een bestuurlijke keuze gemaakt over de manier waarop de doorcentralisatie doorgevoerd moet worden.

Belangrijke deelopgaven voor de projectleider:

 • b.v. de recent uitgevoerde impactanalyse de opgave in kaart brengen en realiseren met relevante partijen.
 • Het maken van een meerjarenplanning voor de omvorming van Beschermd Verblijf naar Beschermd Thuis
 • Het aanjagen en volgen van afspraken tussen gemeenten, aanbieders en corporaties over volume en volgen en bijsturen van contingent-afspraken.
 • Vertegenwoordigen van de regio Lekstroom in bovenregionale overleggen, o.a. het projectleidersoverleg met de drie andere Wmo regio’s in de U16.
 • Voorbereiden bestuurlijk overleggen U16 t.b.v. de wethouder die Lekstroom daarin vertegenwoordigt.
 • Voorbereiden ambtelijke stuurgroep U16 t .b.v. de gemeentesecretaris die Lekstroom vertegenwoordigt
 • Opstellen werkafspraken instroom, uitstroom, terugvalpreventie (‘Weer Thuis’)
 • Zorgdragen voor de inrichting van de inkoop
 • Vormgeving van de regionale expertise in de toegang .
 • Realisatie samenwerkingsagenda zorgverzekeraar
 • Ontwikkelen van een passende regionale governance en structuur voor overleg en afstemming met partners
 • Toezien op de uitvoering van het regionale communicatieplan
 • Regie over transformatie en transitie:
 • Uitbreiding projectgroep MO/BW
 • Samenwerking met Regionale Backoffice Lekstroom (financiële, juridische en inkoopexpertise)
 • Opstellen monitor
 • Voorstel maken over de verdeling en beheer transformatiemiddelen
 • Monitoring en sturing.

 

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)

2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de afgelopen 7 jaar (35 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen tussen gemeenten en ketenpartners in het sociaal domein (35 punten);
4. Aantoonbare werkenervaring met het inrichten van de inkoop (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein bij een gemeente (15 punten).

 

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring