Projectdirecteur Programmering Woningbouw

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
Locatie Hoofddorp
Uren 32
Duur opdracht Van 16-1-2019 t/m 15-1-2020/ verlenging 2 jr
Uurtarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 4 januari 2019

Opdrachtomschrijving

Voor de hele MetropoolRegio Amsterdam (MRA) is een woningbouwopgave geformuleerd van 230.000 woningen voor de periode 2016-2040. De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om in ieder geval 20.000 woningen te realiseren. 20.000 extra woningen betekent een groei van 60.000 naar 80.000 woningen en een groei van de bevolking van 150.000 naar 200.000, een toename van circa 30%.

Na de succesvolle 1e fase van het programma Versnelling Woningbouw, komt nu nieuwe fase: Programmering woningbouw. Om dit programma te leiden zijn wij op zoek naar een tijdelijke Projectdirecteur Programmering woningbouw. Deze Projectdirecteur is gedurende de periode van een jaar (met eventuele verlengingen) verantwoordelijk voor (de coördinatie van) alle projecten die te maken hebben met de programmering van de woningbouw. De programmering van woningbouw is een complexe langjarige ontwikkeling en de projecten bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling. Dit maakt “verbinding” en “overzicht” een cruciaal onderdeel van de opdracht voor deze projectdirecteur.

Programmering Woningbouw

Als projectdirecteur heb je de volgende taken:

 • Het bewaken van de voortgang en het budget en het opstellen van de voortgangsrapportage richting raad middels de Planning & Control cyclus.
 • Het aanjagen van de totstandkoming van een overkoepelende ontwikkelstrategie met inbreng van uitwerking lokale en bovenlokale vraagstukken inclusief de fasering hiervan.
 • Voor aanscherping van deze ontwikkelstrategie zijn de ervaringen vanuit de afzonderlijke gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten noodzakelijk. Ervaringen met bijvoorbeeld investeringen in bovenwijks groen, transformatie van bedrijfslocaties, verplaatsing van bedrijvigheid en de daarbij behorende (financiële) knelpunten zijn van belang om te komen tot de (financiële) ontwikkelstrategie en fasering. Voor uitwerking van de fasering van woningbouwontwikkelingen (waarbij ook de uitwerking van kansrijke binnenstedelijke (HOV)locaties wordt betrokken) legt het Team nadrukkelijk ook een relatie met investeringen en prioriteringen in de infrastructuur.
 • Het sturen op een eenduidig en compleet beleidskader voor woningbouw en zorgdragen voor heldere communicatie hierover met de marktpartijen.
 • Duidelijk voor het voetlicht brengen dat het Team zich (alleen) richt op de lobby met betrekking tot de woningbouwopgave.
 • Het bewaken van agendering vanuit ontwikkelstrategie in regionale gremia.
 • Het profiel of verhaal van Haarlemmermeer als onderdeel van de MRA is inzet voor afstemming en onderhandelingen in (boven)regionaal verband. Het Team speelt een coördinerende rol in de bovengemeentelijke afstemming in die zin dat bewaakt wordt wanneer welke regionale overleggen plaatsvinden op het gebied van woningbouw en infrastructuur, en dat voor die overleggen een eenduidige inbreng wordt geleverd vanuit Haarlemmermeer.
 • Het agenderen van de boodschap van Haarlemmermeer wat betreft woningbouw in bovenregionale gremia.

Kandidaat omschrijving

Onder de regie van de Projectdirecteur Programmering Woningbouw worden de verschillende projecten gecoördineerd, waarbij de Projectdirecteur de samenhang tussen de met elkaar verbonden projecten bewaakt en waar nodig, bevordert. Tevens zorgt de Projectdirecteur ervoor dat het team gezamenlijk opereert, elkaar informeert, stimuleert, samen successen behaalt en deze viert.

Hoofd- en bijzaken worden onder leiding van de Projectdirecteur goed van elkaar gescheiden en gedeeld met het team. De Projectdirecteur onderhoudt een goede samenwerkingsrelatie tussen gemeente en ontwikkelende partijen en versterkt deze verder. Relevante in- en externe partijen worden onder leiding van de Projectdirecteur goed geïnformeerd en met elkaar verbonden. De Projectdirecteur is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met in- en externe partijen op hoog niveau en rapporteert over de voortgang van de opdracht aan de ambtelijk opdrachtgever.

Het is een vereiste dat de Projectdirecteur zich bewust is van het spanningsveld tussen de verschillende spelers in het ambtelijke, bestuurlijke, politieke en maatschappelijke veld. De Projectdirecteur houdt zichzelf op de hoogte van alle ontwikkelingen en onderhoudt het netwerk van in- en externe relaties dat nodig is voor het realiseren van de projecten.

De Projectdirecteur heeft ook een rol als coach en sparringpartner voor de interne projectleiders die zich bezig houden met grote ontwikkelopgaves in het ruimtelijk domein.

De kandidaat voldoet aan:

 • Een afgeronde academische opleiding;
 • Minimaal 10 jaar ervaring in de aansturing van complexe projecten bij een overheidsorganisatie (bij voorkeur een grote gemeente);
 • Ervaring met grootschalige stadsontwikkeling in één van de Nederlandse Metropoolregio’s;
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als projectdirecteur met grootschalige ontwikkelingen in een complexe omgeving (o.m. samenwerking meerdere partijen, grote maatschappelijke impact, hoog afbreukrisico).
 • Aantoonbare ervaring met lobby richting Rijk, provincie, private partijen en andere relevante publieke organen.
 • Ervaring met het verbinden van diverse organisatie-onderdelen tot een effectieve en efficiënte keten;
 • Bewezen onderhandelingsvaardigheden tussen markt en overheid;
 • Ervaring in het verbinden van het projectorganisatie, lijnorganisatie en externe partijen;
 • In staat om zijn kennis over te dragen aan de collega’s in het team en daarbuiten met als doel dat zij uiteindelijk in staat zijn om (meer) zelfstandig bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren;
 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen; is bereid tot ondertekening van een integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer;
 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum.

Gespreksplanning

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 3 van 2019.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring