Procescoördinator

Opdrachtgever Gemeente Tholen
Locatie Tholen
Uren 12-36
Duur opdracht 1-3 tot 31-12
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 februari 2022

Sociaal Domein
De gemeente Tholen heeft  beleid ontwikkeld, waarbij ingezet wordt op het faciliteren van de burgerkracht. Met andere woorden eerst inzetten op het eigen oplossend vermogen en dat van het eigen netwerk. Daar waar noodzakelijk wordt zorg en/of ondersteuning op maat geboden. Als er  sprake is van meervoudige of ingewikkelde vraagstukken wordt het kernteam ingeschakeld. Het kernteam wordt aangestuurd door de procescoördinator. Onder aansturing van de procescoördinator stelt het kernteam op aangeven van een team van specialisten een plan van aanpak vast en de inzet van middelen, uitgaande van het principe één gezin, één plan. De procescoördinator is dus de ‘spin in het web’ bij het verlenen van zorg en/of ondersteuning bij meervoudige en/of ingewikkelde vraagstukken. Hij/zij is in staat om de verbinding aan te gaan met de samenleving en om “over de schotten heen” oplossingen te realiseren binnen het sociaal domein.

Als procescoördinator

 • Stuur je het kernteam, weliswaar niet in formele zin, maar wel procesmatig aan
 • Zit je het wekelijks overleg voor met het kernteam
 • Zie je toe op een goede toedeling van casussen over de casusteams, inclusief het aanwijzen van casusregisseurs
 • Bewaak je de voortgang van zorg en ondersteuning op het totaal procesmatig, heb je oog voor inzet van eigen kracht en snelheid in urgente en complexe gevallen, het beperken van ‘opschaling’ bij enkelvoudige/ eenvoudige gevallen en het bevorderen van ‘afschaling’
 • Monitor je de ontwikkeling in de totaal toegekende zorg en het beroep dat dit doet op het beschikbare budget (ondersteund door een financieel adviseur van de gemeente)
 • Stel je de door de casusteams opgestelde plannen van aanpak vast
 • Hak je, vanuit je doorzettingsmacht die volgt uit de wettelijke bevoegdheden van de gemeente,  knopen door waar de casusteams niet uitkomen. Zo is er de mogelijkheid om op te schalen naar de jeugdbeschermingstafel welke jij voorzit.
 • Zie je toe op goede verbindingen met de medewerkers ‘loketfunctie’ en op goede verbindingen met de Thoolse samenleving via het netwerk preventie
 • Acteer je vanuit een coördinerende rol en heb je beslissingsbevoegdheid over meervoudige casussen
 • Ben je namens het Sociaal Domein deelnemer aan het MASS (overlast gevende zorg mijdende burger)
 • Ben je voorzitter van het jeugd-MASS.
 • Ben je verantwoordelijk voor het proces rondom jeugdzorg plus (gesloten jeugdhulp) in het vrijwillig kader.
 • Treed je in overleg met zorgaanbieders en andere ketenpartners waar de consulenten er niet uit komen over onderwerpen zoals afschalen en duur en omvang van beschikkingen.

Wij verwachten dat je

 • Over gezag en de ervaring beschikt om leiding en richting te geven aan een team
 • Een verbinder bent die makkelijk contact legt met meerdere personen en instanties en zorgt voor richting en draagvlak in het maken van keuzes
 • Knopen durft door te hakken
 • Brede kennis hebt van het sociale domein (WMO, participatie, jeugd, welzijn)
 • Sturingsvaardigheden hebt, om op basis van aangeleverde informatie keuzes te maken in beroep op zorg en ondersteuning en budgetbewaking
 • Over samenwerkingsvaardigheden beschikt richting enerzijds casusteams en ‘loket’ maar ook richting de instanties en personen in de Thoolse samenleving die van belang zijn voor preventie en signalering
 • Kennis hebt van en gevoel voor de Thoolse/Zeeuwse samenleving en instellingen en personen die in het sociale domein werkzaam zijn
 • Over een werk -en denkniveau beschikt van HBO++/WO
 • SKJ-geregistreerd bent.

Functie gebonden competenties

 • Doel- en resultaatgericht handelen
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiebewustzijn
 • Overtuigingskracht
aantal uren per week:
01-03-2022 t/m 07-04-2022 12 uur per week
08-04-2022 t/m 31-08-2022 36 uur per week
01-09-2022 t/m 31-12-2022 12 uur per week
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl