(GESLOTEN) Ontwikkelaar en programmabeheerser voor het Programma Innovatieve Samenwerking

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
Locatie 's-Hertogenbosch
Uren 32
Duur opdracht Van 4-1-2021 t/m 31-12-2021
Tarief 70-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 december 2020

Opdrachtomschrijving

Ben jij een ervaren ontwikkelaar en programmabeheerser die de sociale impact van het provinciale beleid kan duiden en integrale samenwerking kan bevorden, dat past bij het werken binnen het programma Innovatieve Samenwerking? Wil jij dé schakel zijn tussen de programmamanager, de verschillende projectleiders en Concern. Ben jij een goede accounthouder voor uitvoeringsorganisaties? Ben jij een kei in impactmonitoring? En kan jij netwerkfinancieringsinstrumenten doorontwikkelen?

Wat ga je doen?

Onze maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. Om met deze opgaven om te kunnen gaan moeten allerlei partijen samen op zoek naar oplossingen. Binnen het programma innovatieve samenwerking werken we aan de integrale opgaven samenleving/leefbaarheid en gezondheid. Het beleidsthema samenleving ontwikkelt zich van een eigenstandig beleidsthema tot een integraal onderdeel van alle provinciale beleidsthema’s.

Deze beweging betekent ook dat subsidierelaties met uitvoeringsorganisaties worden afgebouwd en dat hier mogelijk opdrachten vanuit verschillende beleidsthema’s voor in de plaats komen. Ook wordt het instrument Brabant Outcomes Fund (BOF) doorontwikkeld naar een integraal financieringsinstrument die werkt aan brede welvaart en doelstellingen van meerdere beleidsthema’s.

Je bent als accountmanager verantwoordelijk voor een goed opdrachtgeverschap richting onze uitvoeringsorganisaties en draagt zorg voor een zorgvuldige afbouw van deze subsidierelaties. Je bent de verbindingsfunctie tussen deze uitvoeringsorganisaties en de provinciale organisatie.

Als ontwikkelaar voor het BOF en sociale impactmonitoring draag je zorg voor een goede inrichting van BOF 2 met een goede verankering van (sociale) impactmonitoring en een goede risicobeheersing in dit publiek-private resultaatfinancieringsinstrument. De verankering van samenlevingsopgaven in alle beleidsthema’s vraagt ook om inzicht in de sociale impact van ons beleid. Met jouw expertise op het vlak van impactmonitoring draag je bij aan de sociale impact van het provinciale beleid zichtbaar te maken en dit te benutten als sturingsinformatie.

Je bent verantwoordelijk voor de programmabrede beheersing op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicomanagement. Je bent als rechterhand van de programmamanager verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing. Je faciliteert de projectleiders bij de invulling van hun werkzaamheden waaronder inkoop- en subsidietrajecten in afstemming met het Inkoopteam en het Subsidieteam

De Programmabeheerser coördineert de S&V-cyclus binnen de programma’s en de totstandkoming van de documenten in dat kader (programmaplan/POF, tussenrapportages, bijdragen aan jaarrekening).

Op basis van een analyse van de in- en externe (politieke en maatschappelijke) omgeving, samen met andere programmateamleden benoemen van risico’s en kansen, het opstellen van beheersmaatregelen en het zorg dragen voor de bewaking daarvan.

De Programmabeheerser zorgt voor scopebeheer en interne kwaliteitsborging op programmaniveau en bewaakt de overall-besluitvorming, planning en mijlpalen en acteert hierop proactief richting programmamanager en projectleiders Programmabeheerser ‘organiseert’ het programma binnen de concernkaders. Denk aan:

 • Inrichting administratie;
 • Urenverantwoording;
 • Procesmatig werken.

Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • accounthouderschap van uitvoeringsorganisaties op het gebied van samenleving en het zorgvuldig afbouwen van deze subsidierelaties. Inclusief het begeleiden van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures;
 • afstemming van inhoudelijke vragen vanuit de organisatie aan de uitvoeringsorganisaties om te komen tot een passend werkpakket en eventuele bijsturing van dit werkpakket;
 • verbindingsfunctie van uitvoeringsorganisaties naar de verschillende provinciale programma’s vervullen;
 • je faciliteert projectleiders bij overige subsidie en inkooptrajecten;
 • goede en zorgvuldige inrichting van BOF 2 met een goede risicobeheersing;
 • vormgeven van impactmonitoring binnen BOF 2;
 • vormgeven van sociale impactmonitoring binnen de provinciale organisatie;
 • de beweging van samenleving als een afzonderlijk beleidsthema naar een integraal onderdeel van alle programma’s mee inrichten;
 • het bewaken en verzorgen van financieel inzicht (rapportages) m.b.t. de aan het programma toegekende budget;
 • het bewaken en verzorgen van inzicht (rapportages) in het Organisatie Kosten Budget en de bezetting van het programma;
 • het, samen met de projectleiders, op basis van een analyse van de in- en externe (politieke en maatschappelijke) omgeving, benoemen van risico’s en kansen, het opstellen van beheersmaatregelen en het zorg dragen voor de bewaking daarvan;
 • het zorgdragen van scopebeheer en interne kwaliteitsborging op programmaniveau;
 • het bewaken van de overall-besluitvorming, planning en mijlpalen en het hierop, proactief, acteren richting; projectleiders. Belangrijk is om hierbij nadrukkelijk aan te haken/sluiten bij de politiek-bestuurlijke strategische beleidskeuzes;
 • het verzorgen van de voortgangsrapportages en het hiervoor, in samenwerking met FPC, opzetten en bijhouden van een dashboard;
 • de coördinatie en controle van de projecten van het programma op de aspecten GROKIT (Geld, Risico, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd) en het op basis hiervan aansturen van de projectleiders en advisering aan de programmanager;
 • het – onderbouwd door analyses – aandragen van voorstellen voor de aanpassing/verbetering/bijstelling van de GROTIK-scenario’s;
 • aanspreekpunt voor de P&C-cyclus en het zorgdragen voor de coördinatie van de inbreng vanuit het programma;
 • het mede opstellen van de programma- en projectopdrachtformulieren, inclusief de gewenste doormandatering;

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt zin in een uitdagende een dynamische functie en je wilt graag een bijdrage leveren aan het aanjaagprogramma innovatieve samenwerking;
 • Je hebt kennis en ruime ervaring met programmabeheersing in een complexe netwerkomgeving;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met accounthouderschappen;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met (sociale)impactmeting;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met netwerkfinancieringsinstrumenten en publiek-private financieringsinstrumenten;
 • Je bent oplossingsgericht óók als er geen direct voor de hand liggende oplossing is, je bent doortastend en vernieuwend;
 • Je communiceert helder en bent in staat om over complexe vraagstukken op het gebied van GROTIK (zie boven) oplossingen voor te leggen, zodat Programmamanager en bestuur op basis van jouw adviezen adequaat kunnen beslissen;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke processen en verhoudingen;
 • Je vindt het leuk en bent goed in het leggen van verbanden tussen inhoudelijke doelstellingen, financiële aspecten en potentiële kansen en risico’s;
 • Je bent een echte teamplayer, die het gemakkelijk vindt om met veel partijen te schakelen en de diverse belangen kan afwegen;
 • Je bent oplossingsgericht, analytisch, en vernieuwend;
 • Je denkt procesmatig, overziet de bedrijfsvoering processen en zoekt doorlopend naar mogelijke verbeterpunten.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring