Kwartiermaker Integrale Crisisdienst

Opdrachtgever GGD Hollands Noorden
Locatie Alkmaar
Uren 24
Duur opdracht 1-3 tot 1-12
Tarief 105-125
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 4 februari 2022

Opdrachtomschrijving

De kwartiermaker heeft kennis en ervaring binnen het sociaal domein, Veilig Thuis, Jeugdhulp, GGZ, GI binnen NHN en is bedrijfskundig onderlegd. Werkervaring bij een (acute) crisisdienst is een pré.

Belangrijk is dat de kwartiermaker zelf aan de slag gaat om input op te halen bij medewerkers, teamleiders, ketenpartners, stakeholders en experts, en de opgehaalde input vertaalt in een beslisklaar eindproduct of advies.

Kwartiermaker heeft elke 2 weken afstemming met de twee teamleiders en legt opgeleverde eindresultaten ter inhoudelijke toetsing voor. Kwartiermaker rapporteert direct aan de manager Veilig Thuis en indirect aan de stuurgroep ICD-nieuw.

De opdracht wordt verdeeld in drie tijdsvakken; In de maanden maart t/m 15 april voor 3 dagen per week beschikbaar. Op voorwaarde dat er bestuurlijke instemming plaats vindt door de colleges, wordt de opdracht voorgezet in het 2e tijdvak: de voorbereiding voorzetten voor 3 dagen per week tot start van de pilot (15 april t/m circa 15 mei). Daarna tot november 1 dag per week beschikbaar. Hieronder treft u een opzet aan voor wat er per tijdsvlak van de kandidaat wordt verwacht.

Organisatorische randvoorwaarden voor start pilot 2022 tijdens huidige contract

 • Updaten van het totaal plan n.a.v. de besluiten van de Bovenregionale Stuurgroep Jeugd.
 • Interne werkinstructies opstellen gericht op het werkproces (wat doet ICD-nieuw wel/niet, wat doet Sociaal team) incl Beslisboom VT of geen GIA
 • Scripts opstellen voor vraag en antwoord inkomende telefoongesprekken
 • Afspraken over informatie delen (privacy), AVG, DPIA: hoe kunnen we regelen dat de 4 partijen onderling informatie kunnen delen over de clienten van de ICD.
 • Invlechten van telefonie- en ICT voorzieningen: Wat moet er aan ICT en telefonie ingericht worden, en dat regelen
 • Afspraken over registratie: toegankelijkheid en afscherming van registratie in Myneva ;
 • Samenwerkingsafspraken met ICD-nieuw en sociale teams
 • Het maken van werkkaarten behorend bij de samenwerkingsafpraken
 • Kwaliteitsbeleid: welke procedure bij fouten, incidenten, klachten, calamiteiten?
 • Agressieprotocol opstellen (hoe ga je om met veiligheid): welk protocol is leidend, (GGD/VT, GGZ NHN of anders? Waar sta je voor, mag je kinderen vasthouden?
 • Nazorg protocol opstellen: welk protocol is leidend voor ICD-nieuw
 • Juridische: wie is waarvoor verantwoordelijk:
  • Opdrachtnemer (GGDHN)
  • Werkgever (Parlan, GGZ NHN, DJGB, GGD/VT)
  • Individuele hulpverlener
 • aansprakelijkheid/verzekering, wat is de rol van de stuurgroep? In de VOF-uitvoeringsovk staat aansprakelijkheid heel summier benoemd. Is er meer?
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de 4 organisaties opstellen voor de pilot/samenwerking voor de duur van de huidige overeenkomst (vooruitlopend op de nieuwe bestuurljke opdracht.
 • Ondersteuning van de 2 teamleiders bij hun opdracht, bijvoorbeeld bij de werksessie voor het klantproces

 

Periodieke rapportage aan direct Manager VT en indirect stuurgroep ICD-nieuw over onderstaande risico’s

 • Privacy vraagstuk: in hoeverre is informatiedeling mogelijk tussen de ICD en VT en in hoeverre kunnen medewerkers ICD gebruik maken van de bevoegdheden van VT?

Beheersmaatregel: er wordt een Data Protection Impact Assessment opgesteld, zodat de privacy-officer kan toetsen of het delen van privacygevoelige informatie (informatieveiligheid) wettelijk en juridisch toegestaan is.

 • Adviezen en meldingen waarbij geen sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties mogen niet op dezelfde wijze en locatie vastgelegd worden als reguliere VT-meldingen.
  Beheersmaatregel: in het registratiesysteem een aparte module inbouwen zodat het onderscheid tussen de type adviezen- en meldingen duidelijk wordt.
 • De mate waarin elk sociaal team gebruik maakt van het crisisteam is vooraf onbekend, waardoor vraag en aanbod mogelijk niet goed op elkaar aansluiten.
  Beheersmaatregel: communiceren met gemeenten dat het crisisteam voor alle inwoners teams 24/7 bereikbaar en beschikbaar is.

Evaluatie Pilot

Kwartiermaker evalueert de pilot gedurende 3 maanden en rapporteert na 3 maanden over:

 • Is ICD-nieuw met een integrale benadering goed in staat om te handelen bij crisissituaties? Is er sprake van een kwaliteitsverbetering, en waar blijkt dat uit? Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig om dit te bewerkstelligen?
 • Wat heeft het ICD-nieuw team nodig om de optimale (onderlinge) samenwerking te bereiken?
 • Is ICD-nieuw in staat om alle hulpvragen rechtstreeks af te handelen, zonder tussenkomst van Pricon (externe schakel)?
 • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke vorm van uitvragen bij crisissituaties.
 • Wat is ervoor nodig dat ICD-nieuw effectief informatie deelt met inachtneming van de wettelijke kaders AVG?
 • In hoeverre is het team in staat om de kwaliteit van Veilig Thuis-werkzaamheden te borgen? Of op welke wijze kan de kwaliteit geborgd worden?
 • Is de bereikbaarheid en beschikbaarheid voldoende geborgd in het team? Zo nee, wat is er nodig om dat wel goed te borgen zodat alle inwoners in NHN altijd snel geholpen kunnen worden.
 • Hoe ervaren de sociale teams de samenwerking met ICD-nieuw en hoe kan ICD-nieuw optimaal aansluiten bij de vervolghulpverlening van de sociale teams?
 • Welke voorzieningen zijn noodzakelijk voor het ICD-nieuw team om hun werk goed uit te kunnen voeren en hoe worden deze ingericht?
 • Welke veiligheidsafspraken zijn nodig om de eigen veiligheid voldoende te borgen?
 • Hoe kunnen we VT-hulpvragen en ICD-nieuw hulpvragen goed gescheiden houden in het registratiesysteem Myneva?
 • Is het crisisteam in staat om de hoeveelheid telefoontjes buiten kantoortijd op te vangen vanwege het wegvallen van de extra schakel (Pricon)? Breng goed in kaart hoeveel telefoontjes de
 • ICD én VT buiten kantoortijd ontvangen en dan de inschatting maken of het aantal beschikbare medewerkers voldoende is. Wanneer het niet binnen ICD-nieuw op te lossen is, kan VT de achterwacht functie opplussen.
 • Financiële toets: hoe kan de ICD-nieuw binnen de huidige financiële kaders gerealiseerd worden?

 

Beschrijving obv ervaringen pilot (en input van de werkvloer) tbv structurele inbedding in 2023

 • Voorstel voor overlegstructuur (frequentie/samenstelling/doelstelling/afspraken) voor afstemming over vraagstukken voor de bestuurders/stuurgroep: contract, begroting, budgetten/financien, verantwoording (periodieke cijfers bespreken en duiden voordat ze naar DB/AB gaan), afstemming met de gemeenten als opdrachtgever, visie (doen we nog de goede dingen, kunnen we doorontwikkelen, waar willen we over 3 jaar staan in de regio NHN)
 • Beschrijving raakvlakken ICD-nieuw en moederorganisaties: waar hebben we elkaar nodig (IHT/SEPH) of kan ICD-nieuw aanvullend dooen voor de moederorganisatie, zonder financiele compensatie (bereikbaarheid JGB,Bereikbaarheid VT, ASH/aanmelding voor Parlan) Input ophalen bij medewerkers ICD-nieuw en leidinggevenden van de moeder-organisaties
 • Voorstel over: mag ICD/VT verwijzen/beschikking afgeven? Wat is daar de meerwaarde van? En wat is er voor nodig om dat te doen (berichtenverkeer)?
 • Voorstel uitwerken voor analyse van cijfers, wat zijn veel voorkomende thema’s, hoe aak leidt het tot een uithuisplaatsing, recidive, welke verschillen zie je per wijkteam, welke verschillen zie je tussen medewerkers?
 • Opstellen format voor periodieke rapportage/sturingsinformatie aan (waarop gaat de ICD-nieuw verantwoorden?): (wat mag je vastleggen, en op welk abstractieniveau wil je rapporteren, en wat is het doel/beleidsmatig?), uitgesplitst naar:
  • Management/stuurgroep
  • Opdrachtgever DB/AB

Kandidaatomschrijving

De kwartiermaker heeft kennis en ervaring binnen het sociaal domein, Veilig Thuis, Jeugdhulp, GGZ, GI binnen NHN en is bedrijfskundig onderlegd. Werkervaring bij een (acute) crisisdienst is een pré. Werk en denkniveau is bij voorkeur WO.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties;

 • Analytisch denkvermogen
 • Leidinggevende kwaliteit
 • Goede gesprekspartner
 • Resultaat gericht
 • De verbinding weten te maken tussen de verschillende stakeholders

Interviewplanning

De interviews met de top-3 kandidaten zullen worden gepland in de periode van 14 -21 februari

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl