(GESLOTEN) Kwartiermaker/ ambtelijk opdrachtnemer regionaal plan van aanpak

Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein
Locatie Nieuwegein
Uren 16
Duur opdracht 24 maanden
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 8 januari 2021

Opdracht
Wat houdt de functie in? Recent hebben de colleges in Lekstroom besloten tot een gezamenlijke aanpak van zorgfraude (Jeugd en Wmo). Er wordt gestart met een tweejarige pilot waarbij één toezichthouder en één tijdelijk kwartiermaker aan de slag gaan met de aanpak van zorgfraude. Zij worden gepositioneerd bij de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein maar werken met, voor en bij de vijf Lekstroomgemeenten.

Wat ga je doen? De toezichthouder zorgfraude doet onderzoek als er vermoedens van fraude zijn. Van belang is echter dat zorgfraude aan de voorkant zoveel mogelijk voorkómen wordt. En als fraude geconstateerd wordt, is het van belang dat iedere gemeente vervolg geeft aan inzet van bestuursrecht. Juist daarin heeft de coördinator een rol.

De Coördinator gaat in het eerste jaar de Lekstroomgemeenten ondersteunen om:

 • de basis op orde te krijgen. De basis op orde betekent in ieder geval het inregelen van uniforme ketenafspraken:
  • Aanjagen dat door de colleges van B&W de toezichthouder wordt aangewezen;
  • Aanjagen dat gemeenten in hun jeugd/Wmo-verordening en bijbehorend Besluit en beleidsregels de juiste bepalingen opnemen om aan de voorkant fraude zoveel mogelijk te voorkomen en toezicht en handhaving mogelijk te maken;
  • Aanjagen dat de door de gemeenten gebruikte formats voor inwoners (PGB-plan, beschikking) juridisch voldoende handvatten biedt om fraude aan de voorkant te voorkomen en toezicht en handhaving mogelijk maken.
  • Aanjagen dat de gemeenten aansluiten bij het landelijke InformatieKnooppunt Zorgfraude (IKZ);
  • Ervoor zorgdragen dat gegevensverwerking tussen gemeenten, Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) en toezichthouder voldoet aan de privacy-wet- en regelgeving en daar zo nodig een DPIA voor op te stellen.
 • de best practices (aanpak casuïstiek, beleidsregels, verordeningen, collegevoorstellen) tussen de Lekstroomgemeenten uit te wisselen,
 • de benodigde fraude-alertheidstrainingen voor medewerkers Sociaal Teams van de vijf gemeenten en de RBL te organiseren,
 • het opnemen van de juiste criteria om zorgfraude aan te pakken in de nieuwe contracten tussen RBL en zorgaanbieders, en
 • alle overige zaken op te pakken om de integrale aanpak van zorgfraude in Lekstroom soepel te laten verlopen zodat de toezichthouder zich kan richten op de aanpak van zorgfraude.

Daarnaast is de coördinator ambtelijk opdrachtnemer van deze opdracht en zorgt voor een korte evaluatie aan het einde van het eerste jaar die aan het Gemeentesecretarissenoverleg (GSO) en Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) wordt voorgelegd. In het tweede jaar van de pilot gaan we er van uit dat de samenwerking goed loopt en de basis op orde is bij gemeenten zodat de coördinator alleen nog de rol van ambtelijk opdrachtnemer vervult. Dit betreft dan de afronding van de pilot en de uitkomsten van de evaluatie die weer worden voorgelegd aan het GSO en BPSDL.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Kwartiermaker of soortgelijke ervaring binnen een gemeentelijke instelling;
3. Maximaal uurtarief van € 90,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Kwartiermaker binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met aanpak van fraude (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van of werkervaring met Bestuursrecht (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van of werkervaring met Strafrecht (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet en Wmo (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl